MG Construct

Общи условия

 

І. Общи положения

Чл.1. Настоящите „Общи Условия“ се отнасят за ползването на уеб сайта на фирма MG Construct с адрес: гр. София, ул. Петър Делян 5, E-mail: mguergov@gmail.com и лицата, които го използват (наричани за краткост потребители).
Чл.2. С използването на този уеб сайт, потребителите се съгласяват с настоящите Общи условия.
Чл.3. Уеб сайтът е изграден при спазване на изискванията на Регламент 2016/679 и Наредба №1/30.01.2013 г. за събирането и обработването на личните данни на своите потребители. Повече за това можете да научите в „Политика за поверителност и защита на личните данни“.
Чл.4. MG Construct поддържа актуална информацията на уеб сайта, което не изключва възможността понякога да съществуват пропуски. MG Construct не носи никаква отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа ви или използването на този сайт.
Чл.5. MG Construct не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до този уеб сайт.

ІІ. Авторски права

Чл.6. Всички изображения, текстове и друга информация публикувани в уеб сайта на MG Construct са представени единствено с информационна цел.
Чл.7. Всички авторски права и права над интелектуалната собственост, свързани с този уеб сайт, неговите дизайн, лого, текстове и снимки остават законни права на MG Construct и попадат под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всякакво копиране, възпроизвеждане, предаване, раздаване, публикуване, излагане, търговско използване или създаване на вторични продукти от съдържанието на този сайт или на части от него, без осигурени авторски права (без предварителното съгласие на автора), е забранено.

ІІІ. Връзки (линкове)

Чл.8. Уеб сайтът съдържа връзки към други сайтове. Те са поставени единствено за информация или удобство на потребителя и MG Construct не носи отговорност за съдържанието на тези сайтове.

ІV. Други

Чл.9. MG Construct си запазва правото да извършва промени по настоящите „Общи Условия“ без предварително уведомление.
Чл.10. MG Construct си запазва правото да извършва промени по съдържанието на сайта без предварително уведомление.
Чл.11. За всички неуредени в тези „Общи Условия“ въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.