MG Construct

Комини – част 2: ремонт, защита срещу падане, премахване

В тази втора част от темата за комините ще разгледам въпросите за тяхната конструктивна здравина, нуждата от укрепване и възможностите за премахване.

Падане на комин при земетресение

Коминът е най-уязвимата от земетресения част от една сграда. Защо? Частта от комина, която е над линията на покрива, е конзолна конструкция, т.е. горната част е свободна и укрепването е само долу. Като сравнително тежък елемент, за традиционния зидан комин най-тежкото и лошо натоварване е от земетръс. Не добре построените и неподдържаните комини са най-често пострадалите. Падането на комин от средно по сила земетресение е често срещано явление и е добре, че самите земетръси са относително редки. При падане коминът може да пробие покрива, да падне в помещение или на улицата. А това означава много сериозни щети и дори нараняване на хора. Такива сериозни неща могат да се случат при неподдържани и неизмазани външно комини.

Основни начини за укрепване на комин

1. Осигуряване на носеща връзка към покривната конструкция
Връзката към покривната конструкция се прави с негорими материали.
2. Измазване на комина
При измазването е добре да се монтира тънка армировъчна мрежа и тогава се ползва разтвор на циментова основа, за да не се допуска теч и корозия на армировката.

Комини, които не се ползват

Старите сгради отпреди 1970 г. обикновено имат комини, които обслужват всяко по голямо помещение (стая, кухня, хол). Съвременните технологии предлагат възможност за отопление на сградите без горивни процеси и съответно тези комини вече не са необходими. Те не се ползват, а изискват поддръжка. За да си разширят помещенията, някои от собствениците на апартаменти искат да премахнат комините, които не ползват.

Законова процедура за премахване

Ако имате съсобственици, трябва да съгласувате премахването с тях. Комините в една сграда с повече собственици са общи части съгласно закона. При всякакви отношения на съсобственост премахването на комините трябва да се уточни и съгласува на общо събрание на етажната собственост. Решението се документира с протокол и чак тогава може да се пристъпи към премахване на конкретен комин. Премахване без съгласие на останалите съсобственици е нарушение и може да бъде обжалвано. При сгради с трима и по-малко съсобственици, процедурата за съгласуване е малко по-различна, но е подобна.

Стъпки за премахване

1. Вземане на решение за премахване от съсобствениците
2. Оглед и консултация със строителен инженер-проектант за възможността за премахване на комина без да се намалява носимоспособността на конструкцията на сградата при нормална експлоатация и при хоризонтални натоварвания (сеизмика, силен вятър)
3. Премахване на частта на комина над покрива и малко под него. Това действие ще осигури по-лесна поддръжка и ремонт на покрива. Може да се спре дотук и да не се правят следващите стъпки.
4. Премахване на частта на комина над плочата/плоскостта на тавана. Това действие би разтоварило конструкцията на тавана от тежестта на комина, разположена над тавана. Може да се изпълни като втори етап на премахване на комина и да не се продължава в зоните на етажите.
5. Постъпково премахване на комина етаж по етаж, като се започва отгоре надолу

Коминът като част от покрива

Коминът създава сериозни предизвикателства при осигуряването на водоплътността на покрива. Планирам да напиша статия на тази тема, част от серията за покривите.

Кратки препоръки
  • Прегледайте конструктивното състояние на комините си.
  • Ако коминът е повреден или не можете да прецените какво е състоянието му, потърсете съвета на строителен инженер-проектант или архитект.
  • Премахване на комин правете след съгласие на съсобствениците и/или съседите по етажна собственост.
  • Възможността за премахване и конкретната технология уточнете със строителен инженер-проектант.

Връзки към закони и наредби
Закон за управление на етажната собственост

Вижте и част 1: поддръжка и защита от пожар