MG Construct

Пробиване на отвор за врата или прозорец – част 2: закони и регулации

Освен въпросите от техническо естество, има и други, които са от областта на законите и регулациите:

  • Законът позволява ли да действам или някой може да се оплаче и да ме глобят?
  • Трябва ли да искам разрешение от съседите?
  • Къде и как да изхвърля отпадъците?
  • Има ли някакви други технически или законови пречки?

Ще се опитам да дам отговор и на тези въпроси.

Законови пречки и усложнения

В момента ЗУТ (Закон за устройство на територията) позволява при „текущ ремонт” да не се иска разрешение за строеж. А ремонтът е такъв, когато не засяга конструкцията на сградата и не се извършват дейности като премахване, преместване на съществуващи зидове и направа на отвори в тях, когато засягат конструкцията на сградата. Т.е. законът казва: Когато не се засяга конструкцията проблем няма. Кой обаче може да каже засяга ли се конструкцията? Такова по закон право е дадено на строителните инженер-проектанти. Те имат право да правят конструктивни проекти. Излиза, че държавата с написаното в ЗУТ оставя отговорността в ръцете на собствениците и на наети от тях специалисти.

Разрешение от съседи/съсобственици

Въпросът с разрешението от съседи и съсобственици е вероятно най-важният от всички. Общината няма техническа възможност да прави проверки по собствено усмотрение. Тя обикновено реагира по сигнали и жалби. Такива най-често се изпращат от най-засегнатите лица – съседите и/или съсобствениците. Съгласно ЗУЕС (Закона за управление на етажната собственост) и ЗС (Закона за собствеността) конструкцията на сградата е към общите части и трябва съгласие на съседи/съсобственици за нейната промяна. Като неспециалист Вие обикновено няма как да сте наясно дали с правенето на отвор засягате конструкцията. Затова ползвайте за консултация специалист.

Изхвърляне на отпадъците

Имайте предвид, че строителните материали, особено по-тежките и твърди, не трябва да ги изхвърляте в общите контейнери, защото може да повредят механизмите на камионите за смет. В такъв случай е добре да се поръча и да се ползва контейнер за строителни отпадъци. Някои общини (вкл. София) организират прибирането на дребни строителни отпадъци им и позволяват оставянето им в малки (достатъчно леки) чували до контейнерите за смет.

Други технически и законови особености

Освен носимоспособност конструкцията на една стена има и още други важни свойства. Тя осъществява и шумоизолационна функция и премахването й може да промени звуковия фон в конкретното помещение.
Има стени, които изпълняват и противопожарни функции, да речем преградна стена в коридора на таванско помещение към таваните на другия вход на кооперацията.
Правенето на отвор на някои стени представлява по същество преустройство и то също е предмет на тълкуване на ЗУТ. Изпълнение на отвори за врати и прозорци в стените е промяна на оригиналното разпределение на жилището. Проверете изключенията, т.е. отказите на застрахователя, които са написани с малки букви във Вашата застрахователна полица.
По програмите за енергийно обновление на сгради задължително се прави конструктивен оглед и ако се установят нерегламентирани отвори в носещи преградни стени, би могла да бъде дадена отрицателна оценка и съответно отказ от финансиране.

Кратки препоръки
  • За отговорна оценка дали една стена е носеща и дали се засяга конструкцията ползвайте съветите на строителен-инженер-проектант.
  • За изхвърлянето на едри строителни отпадъци наемете контейнер.
  • За изхвърляне на дребни строителни отпадъци проверете услугите на Вашата община.
  • При по-съществено преустройство проверете изключенията в застраховката си.
  • Ако планирате да участвате в програма за енергийно обновление, не правете нерегламентирани отвори в носещи стени.

Връзки към закони и наредби
Закон за устройство на територията
Закон за управление на етажната собственост

Вижте и част 1: технически особености