MG Construct

Антисеизмично укрепване на конструкцията на къща – част 3: Количествена сметка, изпълнение, контрол, цена

Количествена сметка

Много е важно към проекта да се даде количествена сметка по всички възможни дейности и/или материали. Тази количествена сметка е неотделима част от проекта. Поискайте си я в цифров вид, за да можете да я давате на потенциалните изпълнители за изготвяне на оферти. Без количествена сметка повечето изпълнители ще откажат да Ви оферират. Проектът заедно с количествената сметка ще бъдат най-важното техническо приложение към Вашия бъдещ договор за изпълнение. С цел уточнение на бюджета Ви, можете да поискате от проектанта да даде някакви прогнозни единични цени на предвидените дейности.

Една възможна количествена сметка за укрепване на конструкция е:

01. Мобилизация – 1 комплект
02. Изпълнение на машинен изкоп – m3
03. Изпълнение на ръчен изкоп – m3 (В нормални случаи е 5-10% от машинния.)
04. Извозване на пръст до депо – m3 (Изрично се уточнява кой плаща таксата на депото.)
05. Изпълнение на обратен насип от трошен камък с трамбоване – m3
06. Доставка и полагане на подложен бетон С8/10 – m3
07. Доставка и полагане на бетон С25/30 – m3 (Уточнява се дали е включена бетонпомпа.)
08. Изпълнение на кофраж – m2
09. Доставка и монтаж на хидроизолация – m2 (Уточнява се видът.)
10. Доставка и монтаж на армировка клас В500 – kg
11. Доставка на лепило за химически анкери Hilti HIT HY200 – cm3
12. Изпълнение на химически анкери Ф12 с дълбочина 12 cm – бр
13. Доставка и монтаж на армировъчна мрежа Ф5 карета 10/10 cm – m2
14. Доставка и полагане на репарационен разтвор C25/30 5 cm по стени – m2
15. Почистване и демобилизация – 1 комплект

Избор на изпълнител

С осигурения проект и финансиране можете да пристъпите към същинската част на антисеизмичното укрепване на конструкцията – изпълнението. За целта си направете мини-търг, като представите проекта в цифров вид на поне 3 потенциални изпълнители, независими един от друг. Потърсете препоръки за тях и огледайте обектите, които те са изпълнявали. Можете да поканите на огледа и Ваш доверен технически консултант, например проектанта или някой инженер, когото ще поканите да контролира от Ваша страна изпълнението на Вашия обект.
След като изберете изпълнител, подпишете договор с описание на технологията, гаранционни срокове, при нужда някакви подробности по изпълнението, които са важни за Вас, например работно време, ще се живее ли в къщата по време на СМР, първо да се подмени покривът, понеже тече и т. н. Гаранционните срокове по Закона за устройство на територията (ЗУТ) за такива дейности са 5 години и ако пишете в договора, че гаранциите са по ЗУТ, можете да не ги споменавате като число.

Контрол на изпълнението

Много важна част от строителството и ремонтите е контролът на изпълнението. Той трябва да се извършва от човек, който има опит в подобни дейности, най-добре строителен техник или строителен инженер, но не е задължително. Контролът оскъпява изпълнението, но повишава качеството и дава сериозни гаранции, че няма да се наложи премахване на изпълненото и изпълнение отново. Контролиращият трябва да е независим от изпълнителите и заплащането му да бъде директно от собственика/възложителя. Като разумен компромис между финанси и качество на контрола, можете да се договорите за посещения всеки работен ден по 1 или 2 пъти.

Цена

Колко би излязло едно антисеизмично укрепване на една къща с РЗП около 200 m2?
Разбира се много зависи какво точно ще се наложи да се укрепва, но бих казал, че без подмяна на покрива и без довършителни работи, при неголеми поражения, би могла да излезе между 10 000 и 20 000 лв без ДДС и без печалба. По-точни прогнозни финансови параметри могат да се получат след изготвяне на проекта и количествената сметка. Алтернативно, при нужда от предварително определяне на прогнозен бюджет, преди същинското проектиране може да се започне с идеен проект и груба количествена и стойностна сметка.


Връзка към част 1-ва
Връзка към част 2-ра

Обекти по вид конструкция
Sites by type of construction
Публикации по теми